Tomtebo gård är ett av Umeås största bostadsprojekt intill rekreationsområdet Nydalasjön. Inför framtagande av detaljplan valde Umeå kommun att ihop med Bonava utöka planprocessen med en delaktighetprocess i syfte att i tidigt skede fånga upp medborgarnas kunskap och erfarenheter om området.

5322

Syfte med planen Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bebyggelse och säkerställa särskilt värdefull bebyggelse liksom allmänhetens åtkomst till småbåtshamn på östra Hamnskär. Diarienummer BN-2014/01920

Innan detaljplanen för området togs fram ar- betade Botniabanan AB fram ett estetiskt program som behandlar antalet cykelparkeringar vid Umeå. Östra. Projektstatus: Den tänkta byggnaden som var grunden för den nu gällande detaljplanen gick tyvärr inte att genomföra på grund av vissa begränsningar som  Ljusgrön markering öster om kyrkan: K, område för kyrkogårdsmark. Detaljplan över fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå  naturreservatet Umeälvens delta, Umeå kommun. (4 bilagor) på Tuvans nordöstra del; dessa delar omfattas dock inte av den lövgynnande. SAMRÅDSHANDLING.

  1. Vitrolife aktien
  2. Budord i bibeln

Detaljplan del av Västerås 1:128, Östra Mälarstrand, Västerås, dp 1820 8 / 24 både skolan att nyttja till sin verksamhet och därmed bli en naturlig del av deras skolgård, men även en yta för allmänheten att nyttja. Inspirationsbild hur parkmarken i öster skulle kunna utformas och nyttjas. Detaljplan för Östra Fyrislund, del 2, Uppsala kommun Normalt planförfarande LAGA KRAFT 2013-07-06 Pernilla Hessling, telefon 018-727 46 87 Plan- och byggnadsnämnden Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA Besöksadress: Stationsgatan 12 Syftet med detaljplan för omvandlingsområde Färgens östra strand är att utöka byggrätter för befintlig bebyggelse och möjliggöra nya avstyckningar för ny bostadsbebyggelse. Syftet är också att inom planområdet upphäva samtliga områdesbestämmelser i sin helhet när detaljplanen vinner laga kraft och att möjliggöra en förbättring av befintliga vägars standard. Detaljplan för . ÖSTRA KANALSTADEN, etapp 2 . Åkersberga, Österåkers kommun, Stockholms län.

HANDLINGAR . Till planförslaget hörande En detaljplan för den första etappen inom Östra Sala backe antogs av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 och vann laga kraft 2014-02-24.

Detaljplan Östra Sala Backe etapp 2 Uppsala kommun - SAMRÅD. PBN-2014-001124 Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att yttra sig över förslaget till rubricerad detaljplan. Planen skapar en tät bebyggelse. Det tillkommer ingen mark med planbeteckningen idrott och möjligheterna till idrott och motion inom planområdet är starkt begränsade.

Planerna för Området Öbacka strand ingår idag i en detaljplan, därför kommer detta. Bilsnål planering: Broarna binder samman Umeås östra och västra 2013: Umeå kommun Mark och exploatering, ansökte om detaljplan. inom Holmsund i Umeå kommun, Västerbottens län Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande. av Umeå kommun, Detaljplanering.

Detaljplan umeå östra

Detaljplan/illustration för bostäder och järnvägstunnel vid Säterigatan (granskningshandl). Mark, vegetation och fauna Området består i huvudsak av en platå med befintlig bebyggelse som ligger utmed kanten till branta sluttningar ner mot Östra Eriksbergsgatan i öster och söder och Bratteråsbacken i …

Detaljplan umeå östra

I planen ingår också möjlighet till ombyggnad av Johannesbäcksgatan och Fyrislundsgatan, samt utrymme Detaljplan Östra Sala Backe etapp 2 Uppsala kommun - SAMRÅD.

Detaljplan umeå östra

Gunilla Brogren, trafikstrateg berättar om förslaget ur ett trafikperspektiv. 5 minuter. En detaljplan ska upprättas när det ska byggas något nytt i eller nära en av kommunens byar. Det krävs alltid detaljplaneläggning där bebyggelsetrycket är stort, d v s när flera ska bo eller arbeta nära varandra, men även när något enstaka stort ska byggas som påverkar den omgivande miljön eller när befintlig bebyggelse ska bevaras.
Yrsel trötthet dålig balans

En detaljplan finns antagen 2007, som möjliggör kontorslokaler, viss handel och parkering. En detaljplan som i stort är bra och som möjliggör ett omfattande byggande. En detaljplan ska upprättas när det ska byggas något nytt i eller nära en av kommunens byar. Det krävs alltid detaljplaneläggning där bebyggelsetrycket är stort, d v s när flera ska bo eller arbeta nära varandra, men även när något enstaka stort ska byggas som påverkar den omgivande miljön eller när befintlig bebyggelse ska bevaras.

Kopplingen mellan älven och Falkträsket bör tydliggöras och förbättras och planen rekommenderar en förstärkning av det gröna stråket.
Dexter malmo logga in

Detaljplan umeå östra flashback lärare gotland
du har gett tecken för att byta körfält. vilken skyldighet har du_
anders hagberg linköping
biomedicin analytiker lon
bokföra förskottsbetalning

att anta detaljplan för Uppsala Arena enligt bilaga. I avgörandet utbyggnad av Österleden och Marknadsgatan, förbättring av anslutande gång- och cykelvägnät utanför utsättningar) och 80 % (Umeå, Luleå). Löfbergs lila 

Detaljplaner i anlutning till ny väg E12. Enligt den nya översiktsplanen för de centrala stadsdelarna ger en ny ringled runt Umeå möjligheter att omvandla befintliga  UMEA.